Splošni pogoji

Soriška planina

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SORIŠKA PLANINA

OBISKOVALCEM PRIPOROČAMO:

  • - da se pred nakupom smučarskih vozovnic prepričajo o vremenskih in obratovalnih razmerah na smučišču,
  • - da se pred nakupom smučarskih vozovnic seznanijo tudi s postopki odvzema smučarske vozovnice v primeru zlorabe smučarskih vozovnic,
  • - da si pred odhodom na smučišče ogledajo informacijski pano ter izberejo sebi in svojemu znanju ter sposobnostim primerna smučišča,
  • - da se na smučišče odpravijo primerno opremljeni.

NAKUP IN VELJAVNOST VOZOVNIC

Vozovnice na podlagi veljavnega cenika lahko kupite z gotovino, s plačilnimi (BA Maestro, Karanta) in kreditnimi karticami (Visa, Mastercard, Diners, Activa, American Express…) na blagajnah ob spodnji postaji vlečnice Slatnik.

Prodaja in nadzor vozovnic poteka preko računalniško vodenih blagajn in magnetnih čitalcev. Na kontrolnih mestih so obiskovalci dolžni vozovnice pokazati brez oziroma na poziv pooblaščene osebe.

Poslabšanje vremena, megla, veter, zapora prog, prekinitev ali zastoj delovanja posameznih naprav niso razlogi za povrnitev kupnine ali podaljšanje veljavnosti vozovnice.

Reklamacije v zvezi z vozovnicami rešuje info pisarna pri blagajnah ob vlečnici Slatnik.

Nakup vseh vrst znižanih vozovnic (otroških, mladinskih, seniorskih, starševskih) je mogoč samo s predložitvijo ustreznih dokazil o starosti in statusu. Uveljavljanje družinskega popusta je mogoče samo s predložitvijo dokazila o skupnem gospodinjstvu in družinski povezanosti (osebni dokument, potrdilo o prebivališču itd..), uveljavljanje skupinskega popusta pa z dokazilom o številu oseb. Uveljavljanje drugih popustov in popustov partnerjev upravljavca je mogoče samo s predložitvijo voucherjev, izkaznic o članstvu v določeni organizaciji ali drugih dokazil o upravičenosti popusta, ki jih izda upravljavec.

Do nakupa ali koriščenja vozovnic po ceni za šolske skupine so upravičene le slovenske javne izobraževalne ustanove.

Vozovnice niso prenosljive razen paketa 5 vozovnic v sezoni in starševske dnevne in poldnevne vozovnice.

Zamenjati je mogoče samo tisto poškodovano vozovnico, na kateri se lahko optično preveri veljavnost ali koriščenost ob predložitvi računa. Za menjavo poškodovane vozovnice je potrebno doplačati strošek magnetne vozovnice (3€).

Voucherji ali kuponi za vozovnice, ki so bili prejeti iz naslova nagradnih iger in donacij veljajo samo v tekoči sezoni.

V kolikor smučišče obratuje od 9.00 do 16.00 velja dopoldanska vozovnica od 9:00 do 13:00, popoldanska od 12:00 do 16:00.

V kolikor smučišče obratuje od 8.00 do 15.00 velja dopoldanska vozovnica od 8:00 do 12:00, popoldanska od 11:00 do 15:00.

Sezonske vozovnice veljajo v sezoni 2022/2023. Sezonske vozovnice se prenesejo v naslednjo sezono v primeru, da smučišče obratuje manj kot 75 dni.

Sezonska vozovnica ponedeljek-petek, velja vse dni od ponedeljka do petka z izjemo praznikov in šolskih počitnic.

Na vsaki prodani smučarski vozovnici je definirana njena veljavnost. Depo vozovnice ali kuponi, ki so bili kupljeni bodisi v predprodaji oziroma v redni prodaji vnaprej, imajo rok veljavnosti označen na dnu vozovnice (konec smučarske sezone in možnost podaljšanja 2 leti ob doplačilu).

VELJAVNOST ZNIŽANIH VOZOVNIC IN POPUSTOV

Otroci do 5,99 leta starosti smučajo brezplačno v spremstvu odrasle osebe, pri čemer otrok prejme svojo vozovnico ob plačilu kavcije za magnetno karto in predložitvijo dokazila o starosti. Otroci do 5,99 leta, ki samostojno uporabljajo žičniško napravo, potrebujejo veljavno otroško vozovnico ne glede na starost.

Otroci do 14,99 leta imajo ob predložitvi dokazila o starosti pravico do nakupa otroške vozovnice.

Mladi od 15. do 23,99 leta imajo ob predložitvi dokazila o starosti pravico do nakupa mladinske vozovnice.

Odrasli nad 60 let imajo ob predložitvi dokazila o starosti pravico do nakupa seniorske vozovnice. Pravico do nakupa seniorske vozovnice imajo tudi osebe mlajše od 60 let, ki so vključene v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja in predložijo kartico upokojenca.

Odrasli nad 70 let imajo ob predložitvi dokazila o starosti pravico do nakupa vozovnice senior plus.

Invalidi in njihovi spremljevalci imajo ob predložitvi dokazila pravico do nakupa vozovnice s 50% popustom.

Slepi in slabovidni ter njihovi spremljevalci imajo od predložitvi dokazila pravico do nakupa vozovnice s 100% popustom.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

UVELJAVLJANJE DRUŽINSKIH UGODNOSTI

Starševska dnevna in 4 urna vozovnica sta namenjeni staršema, ki se ob varstvu mlajšega otroka pri smučanju izmenjujeta. Nakup je mogoč s predložitvijo dokazila o skupnem gospodinjstvu in nakupu vsaj ene otroške vozovnice ali predložitvijo dokazila o starosti otroka mlajšega od 6 let. Ob nakupu starševskih vozovnic ni mogoče uveljavljati družinskega popusta.

Družinski popust v višini 10% se prizna ob nakupu 4-urnih, 5-urnih, dnevnih, večdnevnih in sezonskih vozovnic in se obračuna ob nakupu vsaj ene odrasle in ene otroške vozovnice ob predložitvi dokazila o skupnem gospodinjstvu in dokazila o starosti. Družinski popust se ne obračuna na mladinske in seniorske vozovnice.

VELJAVNOST POSEBNIH VOZOVNIC

Turno-smučarska vozovnica je namenjena turnim smučarjem, ki za vzpenjanje na bližnje vrhove uporabljajo rob smučarskih prog ali vplivno območje smučarskih prog. V ceno je všteta uporaba parkirišča in ena vožnja s katerokoli žičniško napravo.

Domačinska 4 urna in dnevna vozovnica je namenjena domačinom vasi znotraj KS Sorica, pri čemer je ob nakupu vozovnice potrebno predložiti dokazilo o stalnem prebivališču.

Vozovnica za vlečnico Lucija je enotna vozovnica, ki velja na dan nakupa za ves čas obratovanja smučišča. Vozovnico morajo kupiti vsi uporabniki vlečnice Lucija ne glede na starost. Spremljevalci ne potrebujejo vozovnice. V primeru nakupa druge vozovnice za istega uporabnika, v istem dnevu, za smučišče Soriška planina, se cena vozovnice Lucija všteje v ceno druge vozovnice.

POVRAČILO KUPNINE

V primeru poškodbe smučarja, ob posredovanju reševalcev na smučišču, upravljavec povrne kupnino samo za večdnevno vozovnico na podlagi zapisnika o nesreči in računa za vozovnico. Kupnina se povrne od naslednjega dne dalje. Družba ne povrne denarja za večdnevno vozovnico v primeru bolezni.

V primeru, da zaradi slabega vremena, pomanjkanja snega ali okvare žičnice ne obratujejo več kot dva dni, družba povrne neizkoriščen del kupnine od nakupa večdnevnih vozovnic.

Kupljenih urnih in dnevnih vozovnic ni mogoče vrniti in zahtevati vrnitev kupnine. Družba ne prizna nobenega nadomestila za izgubljene vozovnice.

ZLORABA VOZOVNICE

Poskus ali zloraba vozovnice in kršenje pravil varnega smučanja, so razlog za takojšen odvzem vozovnice. Za odvzem vozovnice je pooblaščena uradna oseba družbe. Vozovnica se odvzame na podlagi potrdila o odvzemu vozovnice.

Za odvzem vozovnice v primeru zlorabe smučarske vozovnice so pooblaščeni vsi zaposleni s strani podjetja TC Soriška planina d.o.o. Vozovnica se odvzame brez potrdila.

Uporabniki vozovnic s starostnimi in drugimi popusti so se ob legitimaciji dolžni izkazati z dokazili o upravičenosti do teh popustov (dijaška izkaznica, študentska izkaznica, osebna izkaznica…)

Družba si pri zlorabi ali kršenju reda oziroma pravil varnega smučanja, pridržuje pravico do kazenske prijave zoper kršitelja, oz. prijave sodniku za prekrške. Pri zlorabi vozovnice je kršitelj, ki je udeležen v nesreči, sam dolžan poravnati stroške reševanja.

VARNOST OBRATOVANJA, POŠKODOVANJE NAPRAV NA SMUČIŠČIH IN ŽIČNICAH

Samovoljno oglaševanje na objektih, napravah in parkiriščih smučišča Soriška planina ni dovoljeno. Oglaševanje je dovoljeno na za to namenjenih mestih v dogovoru z upravljavcem.

Če družba ugotovi, da je obiskovalec poškodoval žičniško, ali katero drugo napravo na smučišču, je povzročitelj ali njegov skrbnik dolžan povrniti škodo. Družba si pridržuje pravico do sprožitve kazenskega pregona zaradi poškodovanja tuje lastnine in ogrožanje varnosti prevozov.

Družba si pridružuje pravico, da posameznikom in skupinam zaradi njihovih preteklih kršitev pravil vedenja ali varnega smučanja, odreče pravico dostopa na smučišče. Družba odreka dostop na žičnice in smučišče vinjenim osebam, osebam pod vplivom mamil in osebam, ki se neprimerno vedejo. Zanje in za njihovo ravnanje družba ne odgovarja.

Na vseh žičniških napravah je prepovedano kajenje, uporaba odprtega ognja ter odmetavanje cigaretnih ogorkov in smeti (zaradi nevarnosti požara na trasi žičnice).

SPLOŠNA DOLOČILA ZA OBRATOVANJE ŽIČNIC

V smučarski sezoni lahko družba zaradi tehničnih, organizacijskih, gospodarskih ali naravnih razlogov izključi iz obratovanja posamezne žičniške naprave in smučarske proge. Zožena ponudba ni razlog za znižanje cen vozovnic.

PREVOZ OTROK IN DOMAČIH ŽIVALI

Na vlečnicah je prepovedano prenašanje otrok in domačih živali v nahrbtnikih ali na prsih. Na sedežnici pa je v naročju dovoljen prevoz otrok do 6 let. Odgovornost za varnost pri takem prevozu nosi spremljajoča odrasla oseba. Otroci manjši od 1.25m smejo uporabljati dvosedežnico le ob spremstvu odrasle osebe.

ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST

Imetnik vozovnice je z nakupom vozovnice pri prevozu na vseh žičnih napravah zavarovan zoper telesne poškodbe ali poškodovanje opreme oziroma tovora, če poškodbe nastanejo po krivdi ali malomarnosti upravljavca žičnic.

Družba ne prevzame nobene odgovornosti za telesne poškodbe, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja: razmer na smučišču, števila obiskovalcev, vremena, kakovosti snega, neprilagojene vožnje, neupoštevanja pravil FIS, oznak in navodil upravljavca žičnic, nezadostne telesne pripravljenosti, pomanjkljive športne opreme, smučanja pod vplivom alkohola ali mamil, itd.

Pogoja za morebitni odškodninski zahtevek družbi sta predložitev veljavne smučarske vozovnice na dan poškodbe in zapisnik reševalne službe o nezgodi.

Obiskovalcem smučišča Soriška planina priporočamo, da imajo s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja in izkaznico prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. V primeru poškodbe na smučišču je morebitni prevoz z reševalnim vozilom do bolnišnice, ki ga lahko opravi le pooblaščen zdravstveni zavod, brezplačen, samo za zavarovance z obveznim in prostovoljnim zavarovanjem, ki se lahko izkažejo z obema dokumentoma. V primeru povzročitve nesreče na smučišču si družba pridružuje pravico za sprožitev kazenskega postopka, oziroma postopka za prekršek zoper povzročitelja.

PARKIRANJE IN UPORABA PARKIRNIH PROSTOROV, SANKALIŠČA in PROGE ZA TEK NA SMUČEH

Parkiranje in uporaba prostorov je brezplačna za uporabnike smučišča, ki kupijo veljavno smučarsko vozovnico. Uporabniki prog za sankanje, proge za tek na smučeh ter turni smučarji in drugi obiskovalci planine, ki ne kupijo smučarske vozovnice, plačajo simbolno uporabnino na blagajni smučišča. V ceni uporabnine je vključena uporaba parkirišča, urejenih snežnih površin za druge dejavnosti in uporaba toaletnih prostorov.

Najstrožje je prepovedano parkiranje na vseh intervencijskih površinah, dovoznih cestah, in privatnih zemljiščih. Za parkirana vozila družba ne prevzema nobene odgovornosti.

SMUČARSKE ŠOLE, TRENINGI, TEKMOVANJA

Organizator prireditve, tekmovanja ali treninga mora od upravljavca smučišča predhodno pridobiti dovolilnico (soglasje) za uporabo smučišča. Dovolilnice in drugi dokumenti se izdajajo pri blagajni smučišča v info pisarni.

Organizator prireditve, treninga in tekmovanja mora na lastne stroške in z lastnimi redarji zavarovati del smučišča, ki se uporablja za prireditve, trening ali tekmovanje in ga fizično ločiti od rekreativnih površin. Pred pričetkom prireditve, tekmovanja mora organizator zagotoviti lastno reševalno službo, zdravnika ter redarje. Organizatorji tekem, treningov oziroma kakšnih drugih prireditev, ki zahtevajo vklop katerekoli izmed naprav na smučišču izven rednega obratovalnega časa smučišča, so dolžni tako kot vsi ostali na lastne stroške zagotoviti reševalno službo, zdravnika in redarje. Smučarsko šolo na smučišču Soriška planina lahko opravljajo le subjekti, ki so si predhodno pridobili soglasje upravljavca za izvajanje smučarske šole.

Upravljavec in posamezna smučarska šola lahko skleneta posebne dogovore pri uporabi smučišča in smučarskih naprav. Poslovni dogovori med upravljavcem in zasebnimi pravnimi osebami so zasebne narave.

Vsi uporabniki smučišča, ki uporabljajo naprave znotraj organiziranih tečajev, smučarskih klubov ali alpskih šol potrebujejo veljavno smučarsko vozovnico ne glede na starost.

POSEBNE DOLOČBE O VARNOSTI IN REDU NA SMUČIŠČIH

Smučar je na smučišču dolžan upoštevati navodila nadzornikov na smučišču, reševalcev in delavcev žičnice. Upoštevati je dolžan vse obvestilne, usmerjevalne in oznake za prepoved. Smučar se mora ravnati skladno s pravili FIS in določbami Zakona o varnosti na smučiščih (ZVsmuč-1). PREPOVEDANO je smučanje po zaprtih progah in smučanje izven urejenih smučarskih površin. Vsak smučar mora izbrati smučarski teren glede na svoje smučarsko znanje in sposobnosti. Reševalna služba deluje ves čas obratovanja žičniških naprav poklicati, reševalna postaja se nahaja ob spodnji postaji vlečnice Slatnik. Reševalci nadzirajo le urejena smučišča in odprte smučarske proge. Zadnja kontrola smučišča se vrši ob 16:10 (ali 10 min po koncu obratovanja v primerih skrajšanega ali podaljšanega obratovanja naprav). Reševanje in prva pomoč na zaprtih smučarskih progah in izven urejenih smučišč se poškodovancem zaračuna.

Smučanje po trasi vlečnic ni dovoljeno. Trase vlečnic se lahko prečka samo na posebej označenih mestih. Hoja in sankanje po smučarskih progah nista dovoljena. Vodenje psov na vrvici ali brez nje na smučarskih progah ni dovoljeno. Vožnja z motornimi sanmi po smučarskih progah ni dovoljena. Smučar mora biti na smučišču pripravljen na srečanje s teptalcem ali motornimi sanmi na nujni vožnji. V času med 16.00 in 08.00 uro naslednjega dne so vse smučarske površine zaprte zaradi urejanja smučišč in zasneževanja. V času, ko so smučarske proge in ostale površine zaprte, se obiskovalci gibljejo po smučišču na lastno odgovornost. Uporaba smučarskih površin izven obratovanja smučišča je prepovedana in življenjsko nevarna. Obiskovalci so v vsakem primeru dolžni brezpogojno upoštevati tako navodila osebja upravljavca smučišča kot tudi zvočne in svetlobne signale na strojih. Priporočila za varno smučanje so vsebinski del pogojev poslovanja Turističnega centra Soriška planina.


Selca, 1.12.2022, Turistični center Soriška planina d.o.o., Selca 86, 4227 Selca, ID za DDV: 633666584

Odgovorna oseba upravljavca, Pintar Domen, 041 840 101